Hållbarhetsplan

SW Horto hållbarhetsplan
Vi förädlar framtidens växtlandskap inom odlingar och grönskande grönytor över hela Norden.
Svalöf och Weibulls har bidragit med kunskap och kvalitetsprodukter för ett grönare Sverige och Danmark i över 150 år. Sedan oktober 2016 heter vi SW Horto med huvudkontor i Hammenhög. Vi förädlar framtidens växtlandskap inom odlingar och grönskande grönytor för våra kunder i Sverige och Danmark.

«Vi står för utveckling och förädling i alla dess sammanhang med ett sortiment för den professionella yrkesodlingen till friland, växthus och skötsel av grönytor. Ett sortiment vi utvecklar utifrån våra kunders behov och önskemål.»

SW Horto är ett handelsföretag med stor kunskap som säljer fröer, bär- och blomsterplantor, gödsel, substrat, växtskydd och redskap för grönområden, växthus och friland. Med de bästa produkter och den bästa kunskapen hjälper vi till att utveckla våra kunders verksamheter.

Våra hållbarhetsmål

SW Hortos står för kvalitet och service och vi vill uppfattas som den ledande samarbetspartnern hos våra kunder. Vi vill bidra till att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för en optimala produktion och skötsel med minsta möjliga resursanvändning och negativa påverkan på både människa och miljö. Detta är SW Hortos viktigaste bidrag till hållbarhet.

Vår målsättning och ambition är att minska den negativa miljöpåverkan i det arbete vi gör. Vi har identifierat fyra områden där SW Horto har möjlighet att bidra till en bättre hållbarhet.

• Mer hållbar odling och hållbar skötsel av park- och sportytor.
• Mer hållbar handel
• Klimatutsläpp och energiförbrukning inom vår egna verksamhet
• Våra medarbetare

Vårt arbete inom de fyra områdena kommer att bidra till fyra av FN:s hållbarhetsmål:

SDG 2 – Utrota hunger och svält
SDG 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion
SDG 13 – Stoppa klimatförändringarna
SDG 15 – Livet på land

Våra prioriterade områden

1.      Mer hållbar odling och hållbar skötsel av park- och sportytor

Vi ska erbjuda ännu bättre produkter och kunskap så att våra kunder kan utveckla sin odling och ges bättre möjligheter till att sköta sina grönytor. Målet är att ge kunden rätt förutsättningar för bästa möjliga resultat med minsta möjlig användning av insatsvaror och minska den negativa påverkan på miljö och hållbarhet.

Produktområdena frö, gödsel, substrat och växtskydd utgör en stor del av SW Hortos omsättning. Det är också dessa produktområden där SW Horto har störst möjlighet att förbättra sitt fotavtryck på hållbarhet.

Produkter

Gödsel och växtskydd kan vid felaktig användning påverka naturen, klimatet och den biologiska mångfalden negativt. För att öka den positiva och minimera den negativa påverkan ska vi jobba med att fortsatt arbeta för att erbjuda produkter som både i produktion och vid användning ger minsta möjliga avtryck. Vi ska bli bättre på att dela vår kunskap för bästa möjliga odling och skötsel med fokus på att använda de mest lämpade insatsmedlen.

För att bidra till en mer hållbar odling och skötsel kommer SW Horto framöver erbjuda fler och bättre ekologiska, klimatsmarta och cirkulära produkter. Vårt fokus på hållbara produkter kommer främst att prioriteras inom följande produktområden:

Frö och blomsterplantor
• Öka omsättningen av ekologiska blomsterplantor, blomstersticklingar och grönsaksfrön.
• Erbjuda attraktiva blomsterblandningar med växtarter för pollinatörer.

Gödselmedel och biostimulanter
• Öka omsättningen av organisk gödsel och biostimulanter.

Biologiska produkter och nyttodjur
• Öka omsättningen av nyttodjur och biologiska produkter för växthus-, bär- och fruktodling.

Jord och substrat
• Erbjuda fler substrat godkända för ekologisk produktion.
• Successivt ersätta torv i våra jordrecept med mer cirkulära och klimatvänliga råvaror.

Kunskap

God produktkunskap tillsammans med hållbara produkter är avgörande för att utveckla lönsamheten och stärka hållbarhetsarbetet.

SW Horto är ledande inom kunskap och kompetens inom odling i växthus, friland och skötsel av park- och sportytor. Vi utbildar våra säljare kontinuerligt tillsammans med våra leverantörer och externa rådgivare. Kunskap som vi delar med våra kunder genom kundmöten. Vår nya hemsida kommer i framtiden även att vara en viktig kanal för att dela mer kunskap om våra produkter och hur man använder dem för bästa resultat.

Mål

  • Prioritera marknadsföring av ekologisk/ organiskt/ hållbara produkter vid 4 tillfällen/år.
  • Ambitionen att öka försäljningen av hållbara* produkter med 5%
    *KRAV-certifierad gödning, biostimulanter, nyttodjur, ekologiska plantor och nedbrytningsbara krukor.
  • Ambition att lansera 5 nya torvreducerade substrat för bär- och prydnadsodling.2.      Hållbar handelsverksamhet

Emballage

All handel med produkter genererar användning av förpackningar. SW Horto arbetar efter ”Reduce, Reuse and Recycle”. Det innebär att SW Horto tillsammans med sina leverantörer och kunder för en dialog och arbetar för att:

• Reducera mängden emballage och förpackningar.
• Sortera och återvinn emballage och förpackningar.
• Använd cirkulära och klimatsmarta material i emballage och förpackningar.

Mål

Fortsätta kartlägga nuläget och ev. förbättringsmöjligheter inom produktområden plantor, krukor och bevattningsmattor/plast.

Identifiera möjliga förbättringsmöjligheter tillsammans med leverantörerna som är kartlagda under 2023 för att öka användningen av cirkulära och klimatsmarta emballage och minska dess negativ påverkan på hållbarhet. Sätta relevanta mål per leverantör/produktgrupp och upprätta en årlig rutin att följa leverantörens och SW Hortos utvecklingsarbete.

Identifiera möjliga förbättringar på val och användning av pallar, plast och emballage på SW Horto lager.


Leverantörskedjan

Som återförsäljare av ett stort sortiment av produkter för professionella odlare har SW Horto en viktig roll i att försöka påverka och säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan och att produkterna produceras med minsta möjliga påverkan på klimat och miljö under goda arbetsförhållanden.

Vårt viktigaste bidrag är att ställa krav på våra leverantörer. En stor del av SW Hortos omsättning är produkter som levereras av större europeiska företag som är ISO-certifierade. Genom en ISO-certifiering kan vi påvisa att produkterna uppfyller kraven för en hållbar produktion. Tillsammans med Felleskjøpet Agri kommer SW Horto att fortsätta arbetet med att ställa krav på våra leverantörer.

SW Horto är certiferade av KIWA för handel med fröer, blomsterplantor och gödning. Vi säljer även jord godkänd för ekologisk odling. Genom vår KIWA certifiering kan vi säkerställa att våra leverantörer av ekologiska produkter upprätthåller krav på miljö och mänskliga rättigheter. Det säkerställer också en kontroll och krav på spårbarhet genom hela produktions- och leveranskedjan från producent till odlare och användare.

SW Horto kommer att arbeta för att stärka öppenheten och transparensen i leverantörskedjorna för säkerställa ursprung och hållbarheten på produkter vi köper och säljer. Vi kommer kartlägga och ställa nya och hårdare krav på både inhemska och utländska leverantörer utifrån fokus på hållbarhet. SW Horto arbetar för att öka utbudet och främja inköp och försäljningen av produkter importerade med minsta möjliga transportpåverkan vid frakt.

Mål

Fortsätta kartlägga nuläget och ev. förbättringsmöjligheter inom produktområden plantor, krukor och bevattningsmattor/plast.

Identifiera möjliga förbättringsmöjligheter tillsammans med leverantörerna som är kartlagda under 2023 för att öka användningen av cirkulära och klimatsmarta emballage och minska dess negativ påverkan på hållbarhet. Sätta relevanta mål per leverantör/produktgrupp och upprätta en årlig rutin att följa leverantörens och SW Hortos utvecklingsarbete.3.      Klimatutsläpp och energiförbrukning inom egen verksamhet

Klimatutsläpp

SW Horto är ett handelsföretag som genom både gods- och persontransporter bidrar till utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar tillsammans med våra transportörer för att minska utsläppen av växthusgaser från transporter av varor. Det innebär både att göra transporterna mer effektiva och att byta från fossila bränslen till förnybar energi.

En viktig del av företagets verksamhet är kontakt med både leverantörer och kunder. Detta bidrar till klimatutsläpp från bil- och flygresor. SW Horto ska arbeta för att minska utsläppen från sina persontransporter. SW Hortos totala klimatpåverkan är 120,8 ton CO2. Tjänstebilarna står för ca 12 ton, flyg ca 3 ton och transporter för 106 ton. SW Horto förbrukar cirka 200 000 kWh el per år genom kylar och frysar i lager och administrationsbyggnad. Uppvärmning av lagret kommer från biobaserad fjärrvärme.4.      Våra medarbetare

SW Horto lägger stor vikt vid att skapa en trygg, säker och attraktiv arbetsplats med sunda grundvärderingar. Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av engagemang, passion och att våra medarbetare ska känna en delaktighet i både sin och sina kollegors vardag och mående. Vi vill värna om ett god gemenskap och öppen dialog mellan företagets olika verksamheter så som lager, administration och försäljning. SW Horto har en nollvision för allvarliga skador på både människor och miljö. Alla anställda erbjuds kontinuerliga hälsokontroller och ett årligt friskvårdsbidrag.

Kunskap och kvalitetsprodukter har alltid varit två nyckelfaktorer för SW Hortos verksamhet. Vi lägger ett stort fokus på att utveckla våra medarbetares kunskap genom interna utbildningar, studiebesök hos odlare, producenter och produktutbildningar tillsammans med produktspecialister och leverantörer. Vi lägger även stort fokus på ett nära samarbete med marknaden och externa rådgivare.

Mål

• HSE: SW Horto har en nollvision för allvarliga skador på både människor och miljö.
• Förbättra resultatet i den årliga hälso- och arbetsmiljöundersökningen.
• Två stycken årliga sammankomster där hela företaget träffas för att stärka gemenskapen mellan de olika verksamhetsområdena.